post
Smart Digital Technology

เทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ

post
Cyber Security

เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์

post
Smart City

เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ

วิสัยทัศน์"พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล รองรับเมืองอัจฉริยะ"

พันธกิจ  • พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
  • เผยแพร่ข้อมูลวิจัย นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
  • พัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์  • เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะสู่เชิงพาณิชย์
  • เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ บริการทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ
  • เพื่อพัฒนากำลังคนด้านเทคโนลีดิจิทัลอัจฉริยะตามมาตรฐานสากล
  • เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่